top of page

PADI Open Water Diverค่าเรียน 9,500 บาท ต่อ ท่าน

ราคานี้รวม [ หนังสือ Open Water Diver จาก PADI, WAHOO LOG BOOK, ค่าเรียน, ค่าอุปกรณ์ในการฝึก และสอบ, ค่าบัตร PADI eCARD ]


ราคานี้ไม่รวม [ ค่าเดินทาง สอบภาคทะเล, ค่าที่พัก , ค่าเรือ 2 วัน (5500 บาท) ออกสอบภาคทะเล ]
เป็นหลักสูตรดำน้ำสากล สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนดำน้ำแบบจริงๆจังๆหลังจากจบแล้วจะได้บัตร C CARD สามารถนำไปใช้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำ,ซื้อทริปดำน้ำ และเรียนหลักสูตรต่อเนื่องจากร้านบริการดำน้ำได้ทั่วโลก และสามารถดำน้ำกับ buddy ได้โดยความลึกสูงสุดที่สามารถดำได้คือ18 เมตร การเรียนใน Course นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคทฤษฎีประมาณ 10 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติในสระประมาณ10 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 20 ชั่วโมง ในส่วนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล จะทำการฝึกทั้งหมด 4 Dives ภายในระยะเวลา2 วันที่หมู่เกาะแสมสารภาคทฤษฎี แบ่งออกเป็น5 บท โดยจะเป็นการเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการดำน้ำแบบ SCUBA diving (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) ในเรื่องต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ดำน้ำทุกชนิด การใช้งาน วิธีการเลือกใช้และบำรุงรักษา

 • ฟิสิกส์เบื้องต้น ความกดอากาศ ,การจม ลอย , แสง สี เสียง ฯลฯ

 • การสื่อสารใต้น้ำ การวางแผนการดำน้ำร่วมกับ buddy 

 • สภาวะแวดล้อมใต้ทะเล ,สัตว์ใต้ทะเล การระมัดระวัง  การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใต้ทะเลการป้องกันและแก้ไข เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

 • โรคต่างๆที่เกิดจากการดำน้ำ ,การใช้ตาราง Dive Table 

การทดสอบภาคทฤษฎี : ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีด้วยวิธีไหน หลังจากจบทั้ง 5 บทแล้วจะมีการสอบข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ

เกณฑ์ผ่าน  : ต้องทำให้ถูกอย่างน้อย75 % จาก 50 ข้อ โดยผู้สอนจะต้อง review ข้อสอบข้อที่นักเรียนทำผิดทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจได้100%ภาคปฏิบัติใน Confined water   Confined water คือสภาวะน้ำที่มีขอบเขตอาจจะเป็นสระว่ายน้ำ หรืออ่าว / หาดเล็กๆที่น้ำนิ่ง ไม่มีกระแสมีสภาพแวดล้อมเหมือนสระว่ายน้ำก็ถือว่าเป็นconfined water ได้ สำหรับที่ร้านจะใช้สระว่ายน้ำเป็น Confined Water การเรียนในภาคนี้จะแบ่งออกเป็น 5 บท โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการว่ายน้ำและลอยตัวก่อนเรียนคือ

 • ว่ายน้ำตัวเปล่า200เมตร หรืออีก option คือว่ายน้ำ 300 เมตร โดยใช้หน้ากาก ตีนกบ ท่อหายใจ

 • ลอยตัวที่ผิวน้ำตัวเปล่าไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นเวลา10 นาที

จุดประสงค์ในการให้นักเรียนทดสอบว่ายน้ำและลอยตัวมิได้มีเอาไว้เพื่อทดสอบความแข็งแรงอดทนของนักเรียน แต่มีไว้เพื่อให้ผู้สอนได้ประเมินดูว่านักเรียนมีความ Comfortable เมื่อลงไปอยู่ในน้ำมากน้อยแค่ไหน


การฝึก Basic SCUBA skill ในสระว่ายน้ำดังนี้

 • ฝึกการประกอบ การถอดอุปกรณ์

 • ท่าลงน้ำในสถานการณ์แตกต่างกัน

 • การตรวจสอบอุปกรณ์ของตนเองและคู่ดำน้ำก่อนลงน้ำ

 • การหายใจใต้น้ำ การใช้ตีนกบอย่างถูกวิธี

 • การปรับการจมลอย แบบต่างๆ ,การปฏิบัติตัวในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินใต้น้ำในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

 • Skin Diving 

การทดสอบภาคConfined Water: ผู้สอนจะทำการสาธิตskillการดำน้ำให้นักเรียนดูทีละ skill และให้นักเรียนปฏิบัติตาม ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องผู้สอนจะทำการแก้ไขและให้ปฏิบัติใหม่จนกระทั่งนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง concept ในการฝึกปฏิบัตินี้ถือหลัก performance based ไม่ใช่ time based

เกณฑ์ผ่าน  : นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติในทุกskillจนมีความชำนาญจนกระทั่งผู้สอนมั่นใจแล้วจึงจะพิจารณาให้ผ่านการเรียนภาคconfined water และสามารถออกไปฝึกปฏิบัติภาคทะเลได้ ถ้ายังไม่ชำนาญก็จะยังไม่ได้รับอนุญาติให้ออกฝึกภาคทะเล
ภาคปฏิบัติในทะเล Open Water จะแบ่งออกเป็นการลงดำน้ำ4 ครั้ง (Dives) ภายใน 2 วัน โดยการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลที่เรียกว่า Open Water นี้จะเป็นการนำskillที่ฝึกจนชำนาญแล้วในภาค confined water ออกไปลองปฏิบัติในสภาพน้ำทะเลจริงโดยจะเป็นลักษณะการทบทวนskillที่ฝึกมาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการลงดำน้ำและทำการดำน้ำกันจริงๆเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของ Open Water [ความหมาย Open water คือ แหล่งน้ำที่เปิดกว้าง ไม่มี ขอบเขต เช่น ทะเล อ่าวขนาดใหญ่ ทะเลสาป ที่มีลักษณะดังกล่าวรวมเรียกว่า Open Water ทั้งสิ้น]


Skill ที่จะนำมาทบทวนในการฝึกภาคทะเลนี้ไม่ได้นำมาหมดทุก skill ที่ฝึกในภาคconfined water แต่จะเป็น skill ส่วนใหญ่เช่น

 • การตรวจสอบอุปกรณ์ของคู่ดำน้ำ

 • การทำ buoyancy weight check 

 • การวางแผนการดำน้ำ

 • การลงน้ำและการขึ้นจากน้ำ

 • การดำลงสู่ใต้ทะเลและการดำขึ้น

 • การปรับความสมดุลย์ของโพรงอากาศในร่างกาย

 • การหายใจใต้น้ำ

 • การปรับแต่งการจม ลอย

 • การฝึกแก้ไขเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

 • การว่ายใต้น้ำและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการดำน้ำ

 • การดำน้ำจริงในทะเลเปิด

การทดสอบภาค Open Water: จะไม่มีการทดสอบใดๆเป็นเพียงผู้สอนจะทำการbriefให้ผู้เรียนได้ฟังว่าเราจะลงไปทำการฝึกทบทวน skill ใดบ้างในการลงดำน้ำแต่ละครั้ง (dive)และทำการลงไปฝึกทบทวน skill ต่างๆหลังจากการฝึกทบทวนในแต่ละครั้งแล้วจะเป็นการดำน้ำท่องเที่ยวจริงโดยผู้เรียนจะประยุกต์skillต่างๆที่ฝึกอย่างดีมาจากภาค confined water แล้วนำเอามาใช้ในการดำน้ำจริงๆในOpen Water 

เกณฑ์ผ่าน  : ทำการฝึกทบทวนskillต่างๆได้ครบตามมาตรฐานที่กำหนด


As a certified PADI Open Water Diver, the most widely recognized and respected rating in the world, you have the freedom to dive with a buddy independent of a professional. Throughout the course, you’ll learn the fundamentals of scuba diving, including dive equipment and techniques. You earn this rating by completing five pool dives and knowledge development sessions and by making four open water (ocean or lake) dives. PADI programs are performance-based. You proceed as you demonstrate mastery of the course skills. This allows you to work at a pace that is comfortable for you.


ค่าเรียน 9500 บาท ต่อ ท่าน

รวม [ หนังสือ Open Water Diver จาก PADI, WAHOO LOG BOOK, ค่าเรียน, ค่าอุปกรณ์ในการฝึก และสอบ, ค่าบัตร PADI CARD Gold 5 stars ]


ไม่รวม [ ค่าเดินทาง สอบภาคทะเล, ค่าที่พัก, ค่าเรือ 2 วัน (5500 บาท) ออกสอบภาคทะเล ]


Comments


bottom of page