top of page
ฝูงปลา

ทริปดำน้ำในประเทศ และ ต่างประเทศ

Local and International diving trips

เรียนดำน้ำ PADI

PADI Scuba Diving Courses

เรียนดำน้ำ
ทีมงาน วาฮู ไดวิ่ง เช็นเตอร์

รู้จัก ทีมงาน วาฮู ไดวิ่ง เช็นเตอร์ 

Get to know Wahoo Diving Center staffs

อุปกรณ์ดำน้ำ

Shopping scuba equipment online

ขายอุปกรณ์ดำน้ำ
PADI 5 Star Dive Center 

​​

รางวัลสำหรับร้านดำน้ำ PADI ซึ่งให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยหลักสูตรดำน้ำของ PADI การแนะนำการเลือกอุปกรณ์ และกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

PADI 5 Star Logo
bottom of page